Contact us

Post graduate department, Binh Duong University

504 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province 

 Tel. (84-650) 3878061

 Email: daotaoquocte@bdu.edu.vn